MISI SEKOLAH

MISI :

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Huraian  (kata kunci dalam Misi Sekolah)

Melestarikan : Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal.
Sistem : Keteraturan, teratur.
Pendidikan : Ilmu pengetahuan,  latihan atau ajaran ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan  mendidik.
Berkualiti : Melebihi yang lain, baik kualitinya, tinggi nilainya.
Membangun : Usaha untuk kegiatan membangun. (Memaju atau mengembangkan  murid)
Potensi : Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu, keupayaan. Menjana murid yang seimbang intelek, jasmani, rohani dan emosi yang akan melahirkan warganegara yang berguna.
Individu : Murid.
Memenuhi : Mencapai sesuatu yang diperlukan.
Aspirasi : Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan, dll sesuatu),  cita-cita.
Aspirasi Negara : Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan. (Aspirasi Sistem & Aspirasi Murid)

“..Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi berusaha atau giat membangun (memaju atau mengembangkan) kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Murid yang seimbang intelek, jasmani, rohani dan emosi dijanakan yang akan melahirkan warga negara yang berguna. Kemampuan ini akan dibangunkan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi dengan pengekalan keteraturan ilmu didik yang baik kualitinya, tinggi nilainya..”